| |     latinica | english  
Насловна
Издавање пасоша

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Амбасаду. Подношење захтева и узимање биометријских података (фотографисање, узимање отисака прстију) траје до 40 минута.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА

Захтев за замену путне исправе се може поднети најраније 6 месеци пре истека старе путне исправе. Изузетно, захтев се може поднети пре горе наведеног рока и то у следећим случајевима:

1. Када су странице пасоша попуњене.

2. Када то захтевају надлежне локалне власти ради издавања/продужења дозволе боравка (у том случају потребно је приложити писмени захтев органа локалне власти, преведен на српски језик)

Неопходна документа за издавање биометријског пасоша:

1. Важећи документ за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије: биометријски пасош, лична карта или возачка дозвола.

2. Важећу дозволу боравка у Данској (Норвешкој), opholdskort (ако је на продужењу, онда потврда надлежног данског органа да је поступак продужења у току). Двојни држављани могу ставити на увид дански пасош.

3. Оригинално уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана, приликом издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног биометријског пасоша, уверење је потребно једино ако је дошло до промене личних података.

4. Оригинални извод из матичне књиге рођених  издат у Републици Србији приликом издавања првог биометријског пасоша;

Уколико странка не поседује важећи докуменат за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије, а у зависности од конкретног случаја, могу се прихватити за идентификацију:

а) стари плави пасош издат од РС или СРЈ

б) важећи пасош друге државе;

Напомена:

Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или оверена писана сагласност родитеља који није присутан. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и када је један родитељ страни држављанин. Неопходно је да родитељи понесу са собом важећи докуменат за идентификацију.

Законски рок за решавање захтева за пасош, поднет у иностранству, је два месеца. Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у Амбасаду пошто се претходно добије обавештење (објављивањем броја захтева на сајту) да је биометријски пасош достављен Амбасади ради уручења.

Пасош може бити уручен и лицу које подносилац захтева овласти. У том случају подносилац захтева треба да, током подношења захтева за пасош у Амбасади овласти друго лице за преузимање пасоша.

Током преузимања пасоша овлашћено лице је потребно да донесе следеће:

• оверено овлашћење за преузимање пасоша потписано од стране подносиоца захтева. Уколико се овлашћење оверава у Амбасади, плаћа се такса за оверу потписа у износу од 309 дкк (тар.бр. 1 и 6 ЗОРАТ-а)
• стари пасош подносиоца захтева (ради поништења)
• важећи пасош овлашћеног лица

Амбасада није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

• децу рођену у Данској (Норвешкој) док се не изврши пријава рођења, односно не упишу у матичну књигу рођених у Републици Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина).

• која закључе брак у Данској (Норвешкој) и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Финансијски водич за повратнике
Прибављање Уверења о (не)кажњавању
Пријава рођења детета
Замена возачких дозвола
Конзуларна надлежност
Издавање пасоша
Ценовник конзуларних услуга
Улазак у Србију - визе
Формулари
Царина
Држављанство
Путовања грађана Србије у иностранство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Војна обавеза