| |     latinica | english  
Насловна
Издавање пасоша

За време боравка у иностранству, пасош служи његовом имаоцу као доказ идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Пасош сме да користи само лице на чије име је издат.

Молимо да пасоше за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења, обратите се Амбасади Републике Србије.

Добар савет је да пре поласка у иностранство направите копију свог биометријског пасоша, како бисте у случају губитка располагали неопходним подацима за добијање новог пасоша, пријаве губитка пасоша код полиције или за добијање путног листа.

Биометријске пасоше Републике Србије издаје Министарство унутрашњих послова.

За подношење захтева за издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство родитеља за малолетно дете.

Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:

1. (Није обавезно али убрзава процедуру за најмање 15 дана) уверење о држављанству (не старије од годину дана) само код издавања првог биометријског пасоша. Код сваког наредног, уверење је потребно ако је дошло до промене личних података;

2. (Није обавезно али убрзава процедуру за најмање 15 дана) извод из матичне књиге рођених;

3. документ за идентификацију: ранији биометријски пасош, плави пасош или лична карта;

4. данска дозвола боравкаopholdskort (ако је на продужењу, онда потврда надлежног данског органа да је поступак продужења у току) и картица здравственог осигурања -  sygesikringskort. Двојни држављани могу ставити на увид дански пасош.

Малолетно лице, без обзира на старост, добија сопствени пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или оверена сагласност родитеља који није присутан. Наведено важи и у случају кад је други родитељ страни држављанин.

Уколико се подноси захтев за пасош за дете разведених родитеља, при чему је присутан само један од родитеља који је старатељ детета, неопходно је приложити решење о разводу брака у коме јасно стоји да је подносилац захтева за пасош старатељ детета.

Законски рок за решавање захтева је 60 дана.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА

Захтев за замену путне исправе се може поднети најраније 6 месеци пре истека старе путне исправе. Изузетно, захтев се може поднети пре горе наведеног рока и то у следећим случајевима:

1. Када су странице пасоша попуњене.

2. Када то захтевају надлежне локалне власти ради издавања/продужења дозволе боравка (у том случају потребно је приложити писмени захтев органа локалне власти, преведен на српски језик)

Приликом преузимања биометријске путне исправе неопходно је лично присуство особе на чије име гласи пасош. Потребно је понети потврду о предатом захтеву и стари пасош.

Малолетна лица која нису дала отиске прстију, не морају бити присутна приликом преузимања биометријске путне исправе. Малолетно лице које је дало отиске, мора бити присутно приликом преузимања биометријске путне исправе. Обавезно је присуство барем једног родитеља који је био присутан у тренутку подношења захтева и потписао захтев.

Молимо да сачувате потврду о поднетом захтеву, јер се на њој налази број под којим ћете на сајту Амбасаде моћи да пронађете податак да ли је ваша путна исправа спремна за преузимање.

Aмбасда није у могућности да прими захтев за биометријски пасош за:

• новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина);

• лица која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док промена презимена није евидентирана и у матичним књигама у Србији.

Уколико сте изгубили путну исправу, пријавите њен нестанак полицији. Са том потврдом се обратите Амбасади, која ће вам, по спроведеном поступку утврђивања идентитета и држављанства, издати путни лист за повратак у Р. Србију.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Пријава рођења детета
Замена возачких дозвола
Конзуларна надлежност
Издавање пасоша
Ценовник конзуларних услуга
Улазак у Србију - визе
Формулари
Царина
Држављанство
Путовања грађана Србије у иностранство
Статусна питања
Овера докумената
Остале конзуларне услуге
Војна обавеза